algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer (hierna: Wonderlik Webdesign): de natuurlijke of rechtspersoon die digitale producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

definities

Wonderlik Webdesign
www.wonderlikwebdesign.com
Gevestigd te Duivenhoeksestraat 6 4569TJ Graauw, Nederland
info@wonderlikwebdesign.com
KVK-nummer 80042732

identiteit van de ondernemer

1. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Wonderlik Webdesign, www.wonderlikwebdesign.com. 
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wonderlik Webdesign en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Wonderlik Webdesign en consument. 
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op deze website aan de consument beschikbaar gesteld.
4. De consument verklaart expliciet dat deze algemene voorwaarden hem of haar voorafgaand de opdracht ter beschikking zijn gesteld. De consument verklaart bovendien expliciet de inhoud van de algemene voorwaarden tot zich hebben genomen en verklaart zich expliciet akkoord met alle bepalingen in deze algemene voorwaarden.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

toepasselijkheid

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. Wonderlik Webdesign heeft steeds het recht om het aanbod en de prijzen te wijzigen of stop te zetten zonder aankondiging. 
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Wonderlik Webdesign gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Wonderlik Webdesign niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Wonderlik Webdesign kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met deze op een ander computerscherm.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

het aanbod

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Wonderlik Webdesign bevestigt steeds de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Wonderlik Webdesign kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Wonderlik Webdesign op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

de overeenkomst

Gezien de digitale aard van de producten van Wonderlik Webdesign, kan een product in geen geval geretourneerd worden. Wanneer de consument tijdens het bestelproces overgaat tot afrekenen en daarvoor actief instemt met deze algemene voorwaarden, ziet de consument af van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

Herroepingsrecht

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en zijn zijn inclusief btw.
2. Prijzen van het aanbod zijn onder voorbehoud van  eventuele wijzigingen. Deze wijzigingen kunnen zonder aankondiging doorgevoerd worden.
4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Wonderlik Webdesign te melden.
5. In geval van wanbetaling van de consument heeft Wonderlik Webdesign, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
6. Wonderlik Webdesign heeft het recht om geplaatste orders te weigeren die, op basis van onze overtuiging, lijken geplaatst te zijn door consumenten die de producten proberen te herverdelen of herverkopen.
7. Bij een betaling wordt de consument doorgestuurd naar een extern betalingsplatform, waar Wonderlik Webdesign geen controle over heeft en niet aansprakelijk voor is bij eventuele problemen of geschillen.
8. Wonderlik Webdesign biedt een optie tot betaling in maandelijkse termijnen (totaalbedrag van het product gedeeld door het aantal afgesproken termijnen). Deze betaling gebeurt via een automatische incasso. Is er sprake van een betalingsachterstand (30 dagen na het verstrijken van de wettelijke betalingstermijn), dan heeft Wonderlik Webdesign recht op een standaardvergoeding van €40, 2% wettelijke rente van de productprijs en een vergoeding voor gemaakte juridische kosten of incassokosten.

prijzen & betalingen

1Wonderlik Webdesign staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

conformiteit

1. Wonderlik Webdesign is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.
2. Wonderlik Webdesign is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verstrekte informatie en/of aangeleverd materiaal aan de consument.
3. Wonderlik Webdesign is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade, gemiste besparingen,  verminkte of vergane gegevens of materialen en/of stagnatieschade, welke de consument mocht lijden door gebreken in het aangekochte product. 
4. Wonderlik Webdesign dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
5. Correspondentie en/of levering vindt plaats via e-mail en internet. De consument is verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste e-mailadres aan Wonderlik Webdesign. Daarnaast is de consument verantwoordelijk voor het juist instellen van zijn/haar computer en eventueel aanwezige programma’s, zodat de verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

aansprakelijkheid

1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het aanbod en de website van Wonderlik Webdesign berusten  berusten exclusief bij Wonderlik Webdesign.
2. Op de digitale producten van Wonderlik Webdesign berust auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming de gekochte digitale producten te kopiëren, te verspreiden of commercieel te exploiteren.
3. Het is consument niet toegestaan de op materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten te verwijderen, te wijzigen, noch om het desbetreffende materiaal of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Wonderlik Webdesign.
4. Wanneer er in de producten afbeeldingen van derden worden gebruikt voor demo-toepassingen, dienen deze ten alle tijden door de consument na aankoop vervangen te worden om zo het auteursrecht te garanderen.
5. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Wonderlik Webdesign.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wonderlik Webdesign, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Wonderlik Webdesign binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

klachten

1. Alvorens zich tot een rechter te wenden, zullen partijen het uiterste trachten om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.
2. Op overeenkomsten tussen Wonderlik Webdesign en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
3. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

geschillen

Wonderlik Webdesign kan deze algemene voorwaarden ten alle tijde wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking zodra deze op de website is geplaatst. Alsdan maken de gewijzigde algemene voorwaarden deel uit van elke nadien gesloten overeenkomst.

wijziging van de algemene voorwaarden

Vragen over deze algemene voorwaarden kunnen gesteld worden door contact op te nemen via het e-mailadres info@wonderlikwebdesign.com.

contactinformatie

MEnu