Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Wonderlik Webdesign: Wonderlik Webdesign, gevestigd te Graauw onder KvK nummer: 80042732.
2. Klant: degene met wie Wonderlik Webdesign een overeenkomst sluit. 
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
3. Overeenkomst: de afspraak tussen Wonderlik Webdesign en de klant waarbij Wonderlik Webdesign zich verplicht tot het leveren van een prestatie met betrekking tot webdesign en de klant zich in beginsel verplicht tot het betalen van een geldsom.

Wonderlik Webdesign
www.wonderlikwebdesign.com
Gevestigd te Graauw, Nederland
info@wonderlikwebdesign.com
KVK-nummer 80042732

identiteit van de ondernemer

1. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Wonderlik Webdesign, www.wonderlikwebdesign.com. 
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wonderlik Webdesign en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen Wonderlik Webdesign en de klant. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanbiedingen en vervolgopdrachten door, namens of jegens Wonderlik Webdesign.  
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
4. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van en akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden van Wonderlik Webdesign bij het sluiten van de overeenkomst. 
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en de overige voorwaarden in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
8. Indien in de overeenkomst wordt afgeweken van de één of meer bepalingen uit deze voorwaarden, dan prevaleert hetgeen in de overeenkomst is bepaald boven hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

toepasselijkheid

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Wonderlik Webdesign heeft steeds het recht om het aanbod en de prijzen te wijzigen of stop te zetten zonder aankondiging. 
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen en/of typefouten binden Wonderlik Webdesign echter niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties en andere gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Wonderlik Webdesign spant zich in een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten te tonen in afbeeldingen. Desondanks kan Wonderlik Webdesign niet garanderen dat de weergegeven kleuren en details exact overeenkomen met deze op een ander computerscherm. 
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
• de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;


het aanbod

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Bij aanvaarding van de overeenkomst ondertekent de klant het door Wonderlik Webdesign geleverde contract. 
3. Wonderlik Webdesign bevestigt steeds de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
4. Wonderlik Webdesign is niet verplicht tot het aangaan van een overeenkomst indien redelijkerwijs het vermoeden bestaat dat de door Wonderlik Webdesign geleverde dienst misbruikt zal worden of niet aan de betalingsverplichting zal worden voldaan. 
5. De overeenkomst wordt in beginsel aangegaan op afstand. De klant gaat akkoord met digitale levering, communicatie en facturatie. 

de overeenkomst

1. Gezien de digitale aard van de producten van Wonderlik Webdesign, kan een product in geen geval geretourneerd worden. De klant, niet zijnde een consument, heeft om die reden geen recht op bedenktijd na het sluiten van de overeenkomst tot aanschaf van een website template. 

2. Overeenkomsten tot webdesign op maat kunnen enkel worden opgezegd voor het moment dat Wonderlik Webdesign aan het werk begint. Als richtlijn wordt daarvoor aangehouden twee dagen na het sluiten van de overeenkomst. De klant kan een overeenkomst niet later dan twee dagen na het sluiten van de overeenkomst tot webdesign op maat ontbinden zonder opgaaf van reden. 


Herroepingsrecht

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en zijn inclusief btw.
2. Prijzen van het aanbod zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Deze wijzigingen kunnen zonder aankondiging doorgevoerd worden, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.
3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Wonderlik Webdesign te melden.
4. Indien de klant niet binnen de afgesproken termijn aan de betalingsverplichting voldoet, is deze na het uitblijven van de betaling na het ontvangen van een betalingsherinnering de wettelijke rente verschuldigd en de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. Deze wettelijke rente bedraagt 8% van het overeengekomen bedrag. De incassokosten zijn 15% van het overeengekomen bedrag en ten minste €40 euro.
5. Wonderlik Webdesign heeft het recht om geplaatste orders te weigeren die, op basis van onze overtuiging, lijken geplaatst te zijn door klanten die de producten proberen te herverdelen of herverkopen.
6. Bij een betaling wordt de klant doorgestuurd naar een extern betalingsplatform, waar Wonderlik Webdesign geen controle over heeft en niet aansprakelijk voor is bij eventuele problemen of geschillen.
7. Wonderlik Webdesign biedt een optie tot betaling in maandelijkse termijnen (totaalbedrag van het product gedeeld door het aantal afgesproken termijnen). Deze betaling gebeurt via een automatische incasso. Is er sprake van een betalingsachterstand (30 dagen na het verstrijken van de wettelijke betalingstermijn), dan is Wonderlik Webdesign bevoegd de wettelijke rente en gemaakte juridische kosten en/of incassokosten te vorderen. De wettelijke rente bedraagt 8% van het factuurbedrag ex BTW. De incassokosten bedragen 15% van het bedrag ex BTW en minimaal €40,-. 
8. Indien de klant en Wonderlik Webdesign een overeenkomst aangaan tot aanschaf van website templates, dient de klant dit bedrag in één keer of in delen te betalen. De klant kiest zelf de betalingswijze. De betaling verloopt via Plug & Play en wordt door middel van een incasso automatisch van de bankrekening van de klant afgeschreven. 
9. Indien de klant een overeenkomst aangaat tot webdesign op maat, dient de klant vooraf 25% van het overeengekomen bedrag te betalen als aanbetaling. De betalingstermijnen voor het resterende bedrag wordt gezamenlijk overeengekomen. Daarbij heeft de klant de mogelijkheid in één, twee of vier termijnen te betalen. Het nog openstaande bedrag zal op de dag van de oplevering worden gefactureerd.

prijzen & betalingen

Wonderlik Webdesign staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

conformiteit

1. Wonderlik Webdesign is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de producten en/of diensten geleverd door Wonderlik Webdesign.
2. Wonderlik Webdesign is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verstrekte informatie en/of aangeleverd materiaal aan de klant.
3. Wonderlik Webdesign is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen en/of stagnatieschade, welke de klant mocht lijden door gebreken in het aangekochte product. 
4. Wonderlik Webdesign dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
5. Correspondentie en/of levering vindt plaats via e-mail en internet. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste e-mailadres aan Wonderlik Webdesign. Daarnaast is de klant verantwoordelijk voor het juist instellen van zijn/haar computer en eventueel aanwezige programma’s, zodat de verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.
6. Bij het overdragen van domeinnamen bestaat het risico dat gegevens verloren gaan, daaronder wordt niet uitsluitend verstaan: e-mailgegevens of algemene data. De klant is verantwoordelijk voor het maken van een back-up voordat de overdracht plaatsvindt. Wonderlik Webdesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verloren gaan van gegevens. 
7. Wonderlik Webdesign is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of storingen in de gebruikte software (Showit) of gehackte websites. 
8. Het is de verantwoordelijkheid van de klant de instructies van Wonderlik Webdesign naar zorgvuldigheid uit te voeren. Wonderlik Webdesign maakt gebruik van voorbeeld foto’s, die enkel bedoeld zijn ter demonstratie. De klant verwerft in geen geval het gebruiksrecht en dient deze foto’s direct te vervangen voor eigen foto’s waarvan de klant het gebruiksrecht heeft. Een mogelijke inbreuk op het auteursrecht van derden valt niet onder de aansprakelijkheid van Wonderlik Webdesign. 
9. De klant vrijwaart Wonderlik Webdesign van alle schade die later dan een jaar na het uitvoeren van de overeenkomst ontstaat. 
10. Wonderlik Webdesign is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door partners van Wonderlik Webdesign. Deze partners voeren hun werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid uit voor de klant. 

aansprakelijkheid

1. Onder overmacht wordt verstaan: een van de wil van partijen onafhankelijke onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden verwacht. Onder overmacht wordt niet uitsluitend verstaan: computerstoringen, computerdefecten, overheidsmaatregelen, ziekte of overlijden van de persoon zelf of naasten. 
2. Wonderlik Webdesign en de klant hebben het recht de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk te verplaatsen indien sprake is van overmacht. 
3. Wanneer de klant tijdelijk niet aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan de startdatum van de overeenkomst worden verplaatst. 
4. Blijkt overmacht langdurig van aard, dan hebben partijen de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Bij ontbinding van de overeenkomst blijft de klant betaling verschuldigd voor het reeds geleverde werk van Wonderlik Webdesign. Alle nog bestaande wederzijdse verplichtingen komen te vervallen. 
5. Wonderlik Webdesign en de klant zoeken in het geval van overmacht gezamenlijk naar een passende oplossing. Daarbij is het mogelijk van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald af te wijken. 

Overmacht

1. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het aanbod en de website van Wonderlik Webdesign berusten exclusief bij Wonderlik Webdesign.
2. Op de digitale producten van Wonderlik Webdesign berust auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming de gekochte digitale producten of diensten te kopiëren, te verspreiden of commercieel te exploiteren voor andere doeleinden dan waarvoor Wonderlik Webdesign uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 
3. Het is de klant niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten te verwijderen, te wijzigen, noch om het desbetreffende materiaal of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van en de rechten van Wonderlik Webdesign.
4. Wanneer er in de producten afbeeldingen van derden worden gebruikt voor demo-toepassingen, dienen deze te allen tijde door de klant na aankoop vervangen te worden om zo het auteursrecht van de fotograaf te respecteren. Wonderlik Webdesign aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de klant in strijd met deze bepaling handelt. 
5. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.
6. Handelen in strijd met hetgeen in dit artikel is bepaald levert een schadevergoedingsplicht op jegens de auteursrechthebbende. De hoogte van de schadevergoeding wordt berekend aan de hand van het bedrag dat de rechthebbende in een vergelijkbare, wel rechtmatige situatie had kunnen rekenen. 

Intellectueel eigendom

1. Wonderlik Webdesign heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting voldoet, wangedrag vertoont, goede vrees bestaat dat de klant zijn of haar verplichtingen niet na zal komen of als de klant misbruik maakt van Wonderlik Webdesign, bijvoorbeeld door diensten af te nemen met als doel deze te verveelvoudigen of door te verkopen aan derden. 
2. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Wonderlik Webdesign toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst. 
3. Alvorens de overeenkomst wordt ontbonden, dient de wederpartij een redelijke termijn te krijgen om de bestaande gebreken te herstellen. 
4. Ontbinding van de overeenkomst doet alle nog bestaande verplichtingen vervallen. De klant blijft betaling van het reeds overeengekomen bedrag verschuldigd. De klant ontvangt een restitutie voor zover niet geleverd is. 
5. Ontbinding dient schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd. 

Ontbinding van de overeenkomst

1. Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot Wonderlik Webdesign.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wonderlik Webdesign, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
3. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Wonderlik Webdesign binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Het indienen van een klacht tast in geen geval de betalingsverplichting van de klant aan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Klachten

1. De klant is zelf verantwoordelijk voor de maandelijkse kosten van Showit en het aanschaffen van een domeinnaam. 
2. De klant krijgt bij aanschaf van een template een toegangscode om de template te downloaden. Het is niet toegestaan deze code te delen, door te verkopen of anderszins de verspreiden. 

Overige bepalingen

1. Alvorens zich tot een rechter te wenden, zullen partijen het uiterste trachten om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.
2. Op overeenkomsten tussen Wonderlik Webdesign en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
3. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland. Daarbij wordt aangesloten bij hetgeen in de wet is bepaald. 

Geschillen

1. Wonderlik Webdesign kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking zodra deze op de website is geplaatst. Alsdan maken de gewijzigde algemene voorwaarden deel uit van elke nadien gesloten overeenkomst.
2. Inhoudelijke wijzigingen in de algemene voorwaarden gedurende een bestaande overeenkomst zijn slechts van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten indien de wederpartij daarmee akkoord gaat. 
3. Wijzigingen in de overeenkomst geschieden te allen tijde in overleg. 

Wijziging van de algemene voorwaarden

Vragen over deze algemene voorwaarden kunnen gesteld worden door contact op te nemen via het e-mailadres info@wonderlikwebdesign.com.

Contactinformatie

jouw aanbod in een prachtige brochure

Til jouw instagram naar een hoger niveau